UNA FRASE PER DESCRIURE AQUEST APARTAT DE LA WEB PER CURTA QUE
SIGUI, COM A INTRODUCCIÓ I PER DIFERENCIAR-HO DEL PORTFOLI DE
FILM, I JA TRASLLADAR-HO A UNA WEB INDEPEN DENT EN UN FUTUR.